என்னுடையமுகத்தில் நிறைய முகப்பருக்கள் இருந்ததால் எனக்கு மிக வருத்தமாக இருந்தால் இந்த மருத்துவ மனைக்கு வந்தால் எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன்